Supervize

Supervize je zaměřená na podporu pedagogů a rozvoj jejich pracovních a etických kompetencí, schopností i dovedností. Prostřednictvím supervize získává pedagog oporu pro svůj profesní růst a učí se pracovat vědoměji i sám se sebou jako s pracovním nástrojem.

Cílem supervize je, aby klientela supervidovaných (žáci, rodiče) byla v co nejlepších rukách, tedy aby pedagog využil maximálně a eticky svého odborného i lidského potenciálu i potenciálu týmu.

Supervizi je možné vnímat jako model učení, který není založen na výkladu, předávání souborů informací, ale profesionálové se učí prostřednictvím vzájemného procesu sdílení, inspirování, přemýšlení a zažívání nových forem pohledů na řešené situace či momenty procesů z interakcí se žáky, v pedagogickém sboru atd.

Supervizor není v pozici nadřízené autority, nemá žádnou výkonnou moc a není ani nositelem jednoznačných řešení a postojů.

Supervize je vhodná v případech, kdy je pedagogický pracovník vystaven např. nějaké náročné situaci, kterou je pro něj obtížné zvládnout či uzavřít nebo kde je potřeba hledat nějaký nový postoj, postup a běžně využívaná podpora kolegů nepostačuje či není možná (např. náročné etické dilema, zpracování náročné krizové situace, pocity únavy a vyčerpání atd.).

Více informací o supervizi jako metodě práce se můžete dočíst na www.supervize.eu.

Forma supervize pro pedagogy:

Supervize může být zaměřena na:

  • Lepší porozumění dané situaci;
  • prohloubení prožívání;
  • uvolnění tvořivého myšlení;
  • rozvoj nových perspektiv profesního chování.

Supervize je určená:

  • Pedagogickým pracovníkům;
  • vedení školy.