Nástěnka

Inspirace pro pedagogy při mimořádném uzavření škol

Užitečné odkazy pro třídní učitele i školní metodiky prevence. Co můžete číst, studovat, čím se inspirovat?

Ve dnech, kdy pedagogové nemají ve třídách děti a výuka se přesunula do neplánovaného domácího vzdělávání, možná hledáte inspiraci a podněty pro samostudium. Nabízíme několik tipů ať už pro budoucí preventivní práci se třídami nebo pro získání nových impulsů do nelehkého závěru školního roku.

Knihy, které lze doporučit ke čtení všem pedagogům:

Thomas Gordon: Škola bez poražených Publikace chce pomáhat učitelům se zvládáním vypjatých situací. Učí je mluvit s žáky způsobem, který posiluje vzájemný vztah, a řešit konflikty tvůrčím způsobem. Chce učitele povzbudit a poskytnout jim oporu. Chce je ujistit o tom, že mohou dělat chyby – a přesto být skvělými učiteli.

Robert Čapek: Moderní didaktika. Ukazuje cestu k efektivnímu praktickému vyučování. Výukové metody a aktivity jsou vybrány a popsány tak, aby byly vhodné pro všestranné použití, a jsou doplněny ilustrativními příklady. Součástí je lexikon výukových metod, které jsou popsány metodologicky a didakticky, stejně jako metody hodnoticí. Publikace je pro moderního učitele nepostradatelným vodítkem.

Karel Starý, Veronika Laufková: Formativní hodnocení ve výuce. Kniha má pomoci pedagogům seznámit se se způsobem hodnocení, jehož cílem je přinést žákům užitečnou informaci o jejich aktuálním stavu vědomostí a dovednostní. Jeho cílem je zlepšit výsledky a naučit žáky přijímat hodnocení jako přirozenou součást života.

Pro metodiky prevence na školách všech typů je jistě užitečné seznámit se s existencí projektu: Nenech to být, který slouží jako nástroj v odhalování a řešení šikany. Všechny potřebné informace naleznete na www.nntb.cz a zajímavé výstupy z jeho již tříletého fungování nejdete například v  posledním čísle časopisu Prevence.

V rámci prevence rizikového chování na internetu doporučujeme web www.e-bezpeci.cz. Jeho prostřednictvím se můžete blíže seznámit s aktivitami zaměřenými na prevenci, vzdělávání, výzkum, intervenci a osvětu spojenou s riziky v kyberprostoru a souvisejícími fenomény. Konkrétně tu najdete podněty k práci s tématy jako kyberšikana a sexting, kybergrooming, kyberstalking a stalking, rizika sociálních sítí, hoax, spam a fake news, netolismus, nomofobie, youtubering aj.

V rámci prevence kouření věnujte pozornost webu www.nekuratka.cz. Tipy pro práci se zejména mladšími školáky uvítají jistě nejen preventisté. Web je provozován Českou koalicí proti tabáku. Pedagogům mohou konkrétní techniky skvěle posloužit k zahájení diskuze na téma závislosti na tabákových výrobcích a jejích rizicích.