Individuální supervize

Supervize je definována jako "čistá mezilidská interakce, jejímž obecným cílem je, aby se jedna osoba, supervizor, setkávala s druhou osobou, supervidovaným, ve snaze zlepšit schopnost supervidovaného účinně pomáhat lidem". (Hess, 1980)

Individuální supervize je vhodná v případech, kdy je učitel, či jiný pedagogický pracovník vystaven např. nějaké náročné situaci, kterou je pro něj obtížné zvládnout či uzavřít nebo kde je potřeba hledat nějaký nový postoj, postup a běžně využívaná podpora kolegů nepostačuje či není možná (např. náročné etické dilema, zpracování náročné krizové situace, pocity únavy a vyčerpání atd.).

Vnímáte supervizi jako užitečnou? Chtěli byste si ji sami zažít? Kontaktujte nás. Zajistíme Vám supervizora i prostory. Cena za individuální supervizi je 600,- / 60 minut.